រឿងសិស្សរមិលគុណ

រឿងសិស្សរមិលគុណ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងសិស្សរមិលគុណ។

ចែករំលែកតាម៖