រឿងវិជ្ជាផ្ទាត់គ្រាប់ក្រួស

រឿងវិជ្ជាផ្ទាត់គ្រាប់ក្រួស

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងវិជ្ជាផ្ទាត់គ្រាប់ក្រួស។

ចែករំលែកតាម៖