រឿងទេវតាស័ក្ដិសិទ្ធិ

រឿងទេវតាស័ក្ដិសិទ្ធិ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងទេវតាស័ក្ដិសិទ្ធិ។

ចែករំលែកតាម៖