រឿងអានុភាព​នៃ​សីល៥

រឿងអានុភាព​នៃ​សីល៥

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងអានុភាពនៃសីល៥។

ចែករំលែកតាម៖