រឿងសេកនិងម្ចាស់ស្រែ

រឿងសេកនិងម្ចាស់ស្រែ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងសេកនិងម្ចាស់ស្រែ។

ចែករំលែកតាម៖