រឿងប្រាជ្ញាម្រឹគ​ព្រះ​ពោធិ​សត្វ

រឿងប្រាជ្ញាម្រឹគ​ព្រះ​ពោធិ​សត្វ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងប្រាជ្ញាម្រឹគព្រះពោធិសត្វ។

ចែករំលែកតាម៖