បទបង្ហាញរបស់លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ស្ដីពី «អ្នកបន្តវេន»

បទបង្ហាញរបស់លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ស្ដីពី «អ្នកបន្តវេន»

លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ពន្យល់ពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេន និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកបន្តវេន ក្នុង​វេទិកា «ភាពជាអ្នកបន្តវេន»

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន(CJCC)។ លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានពន្យល់ពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេន និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកបន្តវេន នៅក្នុងវេទិកា «ភាពជាអ្នកបន្តវេន» នាឱកាសប្រារព្ធទិវានេះ

ចែករំលែកតាម៖