រឿងស្វាឪនិងស្វាកូន

រឿងស្វាឪនិងស្វាកូន

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងស្វាឪនិងស្វាកូន។

ចែករំលែកតាម៖