ផលប៉ះពាល់សុខភាពពីការប្រើប្រាស់ប្រអប់ស្នោនិងថង់ប្លាស្ទិកជាមួយអាហារក្តៅ

ផលប៉ះពាល់សុខភាពពីការប្រើប្រាស់ប្រអប់ស្នោនិងថង់ប្លាស្ទិកជាមួយអាហារក្តៅ

ថង់ប្លាស្ទិក និងប្រអស់ស្នោត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ច្រកឬវេចខ្ចប់របស់របរផ្សេងៗ ដែលរួមទាំងម្ហូបអាហារផងដែរ។ អ្នកជំនាញបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញថា ការបរិភោគអាហារដែលច្រកនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកឬចានស្នោ ពិសេសអាហារដែលក្ដៅ អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ចែករំលែកតាម៖