ចាប៉ីដងវែង មរតក​បុរាណ​ខ្មែរ

ចាប៉ីដងវែង មរតក​បុរាណ​ខ្មែរ

ចាប៉ីគឺជាមរកឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមួយប្រភេទតាំងពីយូរយារមក។ ទស្សនាវីដេអូនិយាយរៀបរាប់ពីការប្រើឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលចូលចិត្តចាប៉ីដងវែង។

ចែករំលែកតាម៖