ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២0១៩
ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ សូមស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសំវាទសន្ទនាអំពី អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ វគ្គបញ្ចប់។