ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ សូមស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសំវាទសន្ទនាអំពី អត្ថន័យបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ វគ្គបញ្ចប់។