ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៩
កញ្ញា ហ៊ុយ យុគលីន ជា​សិស្ស៖ «ខ្ញុំ​អត់​ដឹង​ដែរ រឿង​ជំងឺ​មហារីក (មាត់​ស្បូន) ហ្នឹង ព្រោះ​អ្នក​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន គាត់​អត់​ដែល​កើត​ជំងឺ​(អ៊ី)​ចឹង។...