ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៩
នៅ​កម្ពុជា មាន​កុមារ​ប្រមាណ ២,៦ ភាគរយ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​ឃើញ​ថា កំពុង​មាន​បញ្ហា​កង្វះ​អាហា​រូបត្ថម្ភ​ស្រួចស្រាវ​ធ្ងន់ធ្ងរ។ ដើម្បី​ព្យាបាល​ដល់​កុមារ​ទាំង​នេះ អាហារ​ព្យាបាល​ដែល​អាច​ញ៉ាំ​បាន​ភ្លាមៗ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​កុមារ​យក​ទៅ​ញ៉ាំ​នៅ​តាម​ផ្ទះ...
video

សុខភាពកុមារកម្ពុជា