ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Manabu Okawada ឯកទេសផ្នែកជំងឺកុមារនិងវះកាត់កុមារ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។