ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
​ក្រុមការងារ​អន្តរជាតិ​ចំនួន៣​ស្ថាប័ន ដោយ​ក្នុង​នោះ​ដឹក​នាំ​ដោយ​កម្ម​វិធី​អភិវ​ឌ្ឍន៍​សហ​ប្រជាជាតិ​នៅ​កម្ពុជា (UNDP) អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក ​(WHO) និង RTI International បាន​រក​ឃើញ​របប​គំហើញ​ថ្មី​នៃ​ឥទ្ធិពល​ថ្នាំជក់។...