ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​សង្គម ឬ​ជា​ភាសាអង់គ្លេស​ថា CSR របស់​ក្រុមហ៊ុន​អារ៉ាខាវ៉ា​នា​ពេលនេះ គឺ​បាន​ស្តែង​ចេញ​តាមរយៈ​គម្រោង​ឧបត្ថម្ភ​បន្លែ​ស   រីរាង្គ​ជា​ទៀងទាត់ ទៅ​ដល់បុគ្គលិក និង​កម្មករ ដែល​កំពុង​បំរើ​ការងារ...