ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
ប្លុករ៉ាយស៍ ជា​កម្មវិធី​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង ដោយ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ប្លុក​ឆេន ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​កសិករ​ស្រូវ​សរីរាង្គ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ រាល់​ព័ត៌មាន​នៃ​ការ​ផលិត ការ​ដឹកជញ្ជូន ការ​ទូទាត់​នានា រហូត​ក្លាយ​ជា​ផលិតផល​សម្រេច សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ច្បាស់លាស់...