ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២0១៨
«ភាព​ជា​ដៃគូ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​លំដាប់​ថ្នាក់​ពិភពលោក​ដូចជា​ម៉ាស្ទ័រ​កាត (Master Card) គឺ​ជា​ការ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​បំណង​ប្រាថ្នា​របស់​វីង ក្នុង​ការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​បរិយាកាស​នៃ​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិក​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ជោគជ័យ និង​ផ្តល់​ជា​ចំនូល​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​សម្រាប់​ភ្នាក់ងារ ដៃគូ​សហការ សាជីវកម្ម សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច...