ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ផ្នែក​ស្រ្តី (UN WOMEN) បាន​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​សិក្ខាសាលា​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Innovation for Impact ឬ​ហៅ​កាត់​ថា (i4i)...
video

អ្វីទៅជា FinTech?