ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
“ការ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​ស្ត្រី​តាម​រយៈ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និង​ព័ត៌មាន”​ គឺ​ជា​ប្រធាន​បទ​នៃ​កម្មវិធី​ពាន​រង្វាន់​ស្ត្រី​កម្ពុជា​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ឆ្នាំ​២០១៨​ឬ​ «Cambodia​ Women​ in​ Tech​ Award»។​ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ជា​លើក​ដំបូង​ដោយ​ ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​...