ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
ប្រសិនកូនៗរបស់អ្នកចង់បានសត្វចិញ្ចឹម តើគួរអនុញ្ញាតឱ្យគេចិញ្ខឹមដែរទេ? ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។
video

ម៉ាក់ៗ តើកូនកើតមកពីណា?