ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
តើយើងពិតជាអាចខឹងបានមែនទេ? សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។
video

ពាក្យបង្កប់ន័យ

video

មិត្តពិត

video

កូនស្រឡាញ់ប៉ាប៉ា

video

ដំណោះស្រាយជាមួយការរិះគន់

video

ក្លាយជាដំណោះស្រាយ