ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
បញ្ហា​បុគ្គលិក​កម្មករ​ចេញ​ចូល ​ឬ​ឈប់​បម្រើ​ការងារ​ ក៏ដូចជា​ត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់​ពីការងារ គឺ​ហាក់​ដូចជា​ល្ខោន​នៅ​លើ​ឆាក។​ ប៉ុន្តែ​ល្ខោន​មួយ​រោង​នេះ​អាច​មិនមែន​ជា​ក្តី​ប្រាថ្នា​សម្រាប់​និយោជក​ចង់​ទស្សនា​នោះ​ទេ។​ នៅ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​មានភាព​ដឹកនាំ​នៅ​ខ្សោយ ពួក​គាត់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដោយ​ការ​បន្ទោស​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ហើយ​ការ​បន្ទោស​មិនបាន​ផ្តល់​ការ​រីកចម្រើន​ដល់​ស្ថាប័ន​នោះទេ។ ទាំងនេះ​បើ​តាម​ប្រសាសន៍​នាយកវិទ្យាស្ថាន​សិក្សា​ដើម្បី​ជោគជ័យ លោក...
video

មិនអីទេ អ្នកអាចខឹងបាន​

video

ពាក្យបង្កប់ន័យ

video

មិត្តពិត

video

កូនស្រឡាញ់ប៉ាប៉ា

video

ដំណោះស្រាយជាមួយការរិះគន់

video

ក្លាយជាដំណោះស្រាយ