ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។
video

ការបណ្តុះឫស