ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២0១៩
តើពាក្យបង្កប់ន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ? ស្ដាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។
video

មិត្តពិត

video

ការច្រណែនឈ្នានីស

video

កូនស្រឡាញ់ប៉ាប៉ា

video

ដំណោះស្រាយជាមួយការរិះគន់

video

ក្លាយជាដំណោះស្រាយ