ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
“បេះដូង​អ្នក​ថត​រូប”​ គឺ​ជា​ពាក្យ​គន្លឹះ​បញ្ជាក់​ពី​ការ​លះបង់​ពេល​វេលា​របស់​អ្នក​ថត​រូប​មិន​ថា​ក្ដៅ​ឬ​ត្រជាក់​ អត់​ងងុយ​ អត់​បាយ​ និង​មិនមែន​សម្រាប់​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ឱ្យ​ទៅ​នរណា​ម្នាក់។​ ពាក្យ​គន្លឹះ​នេះ​គឺ​ជា​ការ​បង្កើត​ឡើង​របស់​លោក​ លី​ មិន​ ឬ​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ថា​...