ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
National Geographic ដែល​ជា​ស្ថាប័ន​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដ៏​ធំ​មួយនៅ​អាមេរិក​សង្ឃឹម​ថា​នឹងមាន​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​កាន់តែ​ច្រើន​ដាក់ពាក្យ​​ស្នើ​សុំ​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ (Grant) ​ពី​កម្មវិធី​របស់​ខ្លួន​បន្ទាប់​ពី​ស្ថាប័ន​នេះ​បាន​មកផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​កម្មវិធី National Geographic Explorer ជាលើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា។ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​១៩...