ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
សន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រ ឬ Scientific Practical Conference គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​កសិកម្ម។ កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២៩ ខែ​វិច្ឆិកា...