ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
ការ​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មីៗ​ទាក់ទិន​នឹង​ការ​អប់រំ​របស់​សន្និបាត​ជាតិ​នៃ​ច្បាប់​រដ្ឋ​របស់​អាមេរិក​ហៅ​កាត់​ថា NCSL បាន​រក​ឃើញ​ថា គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ការ​អប់រំ​កុមារ​ជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​នៃ​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​សាលារៀន​ឬ​ជា​មធ្យោបាយ​ដើម្បី​បញ្ចប់​គម្លាត​សមិទ្ធផល។ ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​ការ​អប់រំ​ដំបូង​អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច។ប្រភព​ដដែល​បញ្ជាក់​ទៀត​ថា ប្រសិន​បើ​អ្នក​វិនិយោគ​១ដុល្លារ​លើ​ការ​អប់រំ​ក្មេង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រមាណ​១៧ដុល្លារ​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត។ ការ​អះអាង​នេះ​ក៏​បាន​រាប់​បញ្ចូល​ជាមួយ​នឹង​ការ​អាន​ផង​ដែរ។ សហស្ថាបនិក​នៃ​បណ្ណាល័យ​បញ្ញវន្ត​ និង​ជា​ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​ការ​សរសេរ...