ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២0១៩
«ខ្ញុំ​អត់​ដែល​លឺ​ពាក្យ​ថា Fin Tech។ Fin Tech ហ្នឹង​ខ្ញុំ​អត់​ដែល​លឺ​ទេ»។ «ខ្ញុំ​អត់​ដែល​លឺ​ពាក្យ​ថា Fin Tech ទេ...
video

ពាក្យបង្កប់ន័យ

video

មិត្តពិត

video

ក្លាយជាដំណោះស្រាយ