ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
Smart​ Logistic​ នឹង​អាច​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​សង្គម​ កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ដើម​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​ និង​មាន​ភាព​ឆាប់​រហ័ស​ក្នុង​ការ​ដំណើរ​ការ​ឯកសារ​ដឹក​ជញ្ជូន។​ នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន​លើក​ឡើង​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​គ្នា​ជា​លើក​ទី​២​ស្តី​ពី​ «ការ​អភិវឌ្ឍ​ផែនការ​មេ​ព័ស្តុភារកម្ម​នៅ​កម្ពុជា»​ កាល​ពី​ពាក់​កណ្ដាល​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៨។​ កិច្ច​ពិភាក្សា​នេះ​ចូលរួម​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​សំខាន់ៗ​រួម​មាន​ទីភ្នាក់ងារ​សហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​(JICA)​...