ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៩
របាយការណ៍​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ ឱ្យដឹង​ថា នៅ​រយៈពេល១០​ខែ​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៧​នេះ វិស័យ​សំណង់​មាន​ទុន​វិនិយោគ​សរុប​ប្រមាណ​៦ ២៦៧ លាន​ដុល្លារ​អារមេរិក​ កើន​ឡើង​ជាង​២៧​ភាគរយ...