ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
ប្រសាសន៍លោក វ៉ា សុវណ្ណតារា៖ ខ្ញុំ​បាន​ចាប់អារម្មណ៍​តាំង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ។ អ៊ីចឹង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ចុះឈ្មោះ​ទិញ ក៏​ប៉ុន្តែ​ខាងក្រុមហ៊ុន​គេ​បាន​ប្រាប់​ថា​ទាល់​តែ ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​អគារ​ហ្នឹង​បាន​ចំនួន​៣០ភាគរយ ទើប​បាន​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ទិញ​លក់ ជាមួយ​ហ្នឹង​អតិថិជន។ (អ៊ី)ចឹងរហូត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​នេះ...