ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
សេវា​កម្ម​ផ្ទេរ​ប្រាក់ ពី​គណ​នី​មួយ ទៅ​គណ​នី​មួយ​ទៀត មាន​សន្ទុះ​ខ្លាំង​ជាង​គេ បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​សេវា​ផ្សេងៗ ដូច​ជា សេវា​កម្ម​បង់​ថ្លៃទឹក​ថ្លៃភ្លើង សេវា​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​តាម QR...