ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
ថ្លែងក្នុងវេទិកាអភិបាលកិច្ចវិស័យឧស្សាហកម្ម និស្សារណកម្ម (EIGF) នៅកម្ពុជាលើកទី៧ ក្រោមប្រធានបទ «ទស្សនវិស័យរ៉ែប្រេង និងឧស្ម័នឆ្នាំ ២០១៩ និងនាពេលអនាគត»...