ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
តើយើងអាចរៀនអ្វីបានខ្លះពីពិធីបុណ្យចេញព្រះវស្សាសម្រាប់ជីវិត? សូមស្តាប់កិច្ចសន្ទនាវគ្គ២ បញ្ចប់ រវាងលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមណីចិន្ដានាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកអៀងសុធារ៉ាស្ថាបនិកមូលនិធិអៀង។