ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៨
ក្នុង​នាម​ជា​ប្រទេស​កសិកម្ម​ កម្ពុជា​ធ្លាប់​បាន​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​អង្ករ​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​រយៈ​ពេល​បី​ឆ្នាំ​ជាប់ៗ​គ្នា​ គឺ​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១២​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៤ ​គឺ​តែ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ ​បន្ទាប់​ពី​កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​លើក​ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨​ ជា​ពិសេស​ទីផ្សារ​សហភាព​អឺរ៉ុប​។ ឆ្នាំ​២០១២​ ជា​ឆ្នាំ​ដំបូង​បំផុត​ដែល​អង្ករ​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ពាន​អង្ករ​ល្អ​បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ដែល​កាល​នោះ​...