ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
អ្នកស្រី នូវ ស្រីល័ក្ខ៖ «បើ​យើង​ទាញ​ភាព​​ឱ្យ​ត្រង់​គឺ​ភាព​ក្រីក្រ​ច្រើន​នៅ​២០១៥​និង​២០១៦ ហើយ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ទាំង​នោះ​យើង​មើល​ឃើញ​ថា ពុំ​មាន​អ្នក​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដូច​ជា ឧទាហរណ៍​គាត់​ផ្ទាល់។ គាត់​ទទួល​អត់​បាន​សេវា​កម្ម​អី​ទេ ដូច​ជា​គាត់​អ្នក​លក់​ដូរ​នៅ​តាម​ដង​ផ្លវ។...