ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២0១៨
ការ​អនុវត្ត​កសិកម្ម​ល្អ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា GAP មាន​គោល​បំណង​ការពារ ឬ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ឱ្យ​នៅ​ក្នុង​កម្រិត​ទាប​បំផុត ទៅ​លើ​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ គុណភាព​ផលិតផល ការ​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន និង​សុខភាព​របស់​កសិករ។ អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ការពារ​ដំណាំ​អនាម័យ...