ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
ឧបករណ៍​ភ្លេង​បុរាណ​ចម្រុះ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ទៀត ត្រូវ​បាន​បន្លឺ​ឡើង​ជា​មួយ​និង​ការ​ស្រែក​ច្រៀង​ពោល​រៀប​រាប់​ពីសាច់​រឿង តាម​កាយ​វិការ​សម្តែង​របស់​តួ​ល្ខោន នៅ​ក្នុង​រឿង​រាម​កេរ្តិ៍។ សំឡេង​ពោល​យ៉ាង​គ្រលួច​នេះ ត្រូវ​បាន​ច្រៀង​រៀប​រាប់​ពី​សាច់​រឿង ដែល​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​ឈុត​មួយ ក្នុង​រឿង​រាម​កេរ្តិ៍ ត្រង់​វគ្គ​ព្រះ​រាម​បាន​គៀង​គរ​ទ័ព​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ត្រៀម​ចេញ​ប្រយុទ្ធ​ជា​មួយ​និង​ក្រុង​រាពណ៍...