ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
នេះជាលើកដំបូងដែលសំពត់ក្បិនខ្មែរ ត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញទន្ទឹមនឹងសម្លៀកបំពាក់យូកាតាជប៉ុននៅមហោស្រពគីហ្សូណាជប៉ុន-កម្ពុជា លើកទី៨។ ព្រឹតិ្តការណ៍វប្បធម៌នេះប្រារព្ធឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈ ដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន ហៅកាត់ថា CJCC។ នេះបើតាមនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន...