មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសង្គ្រោះជីវិតឬការសង្គ្រោះបឋម

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសង្គ្រោះជីវិតឬការសង្គ្រោះបឋម

ការសង្គ្រោះបឋមគឺជារឿងចាំបាច់មួយដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយពុំមានពេទ្យឬអ្នកជំនាញសុខភាពនៅក្បែរ។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តការសង្គ្រោះបឋមនេះបាន ពុំមែនសម្រាប់តែវេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យនោះទេ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kozuma នៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ ភ្នំពេញ ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់និងវិធីក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន AED (Automated External Defibrillator) ពេលអ្នកណាម្នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ។

ចែករំលែកតាម៖