រឿងតាបសចិញ្ចឹមពស់

រឿងតាបសចិញ្ចឹមពស់

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹង និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិទានរឿងតាបសចិញ្ចឹមពស់។

ចែករំលែកតាម៖