អំពីវិទ្យុផ្កាឈូក

អំពីវិទ្យុផ្កាឈូក

អំពីវិទ្យុផ្កាឈូក

វិទ្យុផ្កាឈូកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនួញប្រកបដោយសីលធម៌មួយក្រុមនៅកម្ពុជា ដែលមានគោលបំណងចង់ផ្តល់ការតបស្នងត្រឡប់ទៅសង្គមនិងមនុស្សជាតិវិញ តាមរយៈសារព័ត៌មាន។

វិទ្យុផ្កាឈូកផ្សព្វផ្សាយពីការអប់រំ សុខភាព កសិកម្ម បរិស្ថាន ព្រះពុទ្ធសាសនា វប្បធម៌ បច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

វិទ្យុយើងនឹងផ្ដល់តែព័ត៌មានដែលល្អនិងមានប្រយោជន៍បំផុត ដោយមានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទុកចិត្តបាន ហើយព័ត៌មានទាំងអស់នោះនឹងជួយឱ្យការងារ ការសិក្សា និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្ដាំនិងអានឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ទស្សនវិស័យ

ចង់ឃើញពិភពលោកមួយដែលមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត តាមរយៈការរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌និងការអធ្យាស្រ័យឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនា។

បេសកកម្ម

ផ្តល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងច្បាស់លាស់ប្រកបដោយការអប់រំដល់មនុស្សលោក ដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការប្រកបមុខរបរសម្រាប់ជីវភាពល្អប្រសើរ។ វិទ្យុយើងផ្សព្វផ្សាយលើវិស័យធំៗមួយចំនួនដូចជាការអប់រំ សុខភាព កសិកម្ម បរិស្ថាន ព្រះពុទ្ធសាសនា វប្បធម៌ បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។