តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចពេលដែលគេរិះគន់យើង?

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចពេលដែលគេរិះគន់យើង?

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចពេលដែលគេរិះគន់យើង? សូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖