តើអ្វីទៅជាសមាធិ? វគ្គ១

តើអ្វីទៅជាសមាធិ? វគ្គ១

តើអ្វីទៅជាសមាធិ? សូមស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាពិសេសនេះដូចតទៅ។ 
ចែករំលែកតាម៖