បាលីសំស្ក្រឹត

បាលីសំស្ក្រឹត

តើភាសាសំស្ក្រឹតមានដើមកំណើតមកពីណា? សូមស្ដាប់ព្រះភិក្ខុឧត្តមវិរិយោ ហ៊ុ សុទ្ធា សាស្ត្រាចារ្យបាលីសំស្ក្រឹត នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ចែករំលែកតាម៖