បាលីសំស្ក្រឹត វគ្គ៣

បាលីសំស្ក្រឹត វគ្គ៣

សូមស្ដាប់ប្រវត្តិបន្តរបស់ភាសាសំស្ក្រឹត ដោយព្រះភិក្ខុឧត្តមវីរិយោ ហ៊ុំ សុទ្ធា សាស្ត្រាចារ្យបាលីសំស្ក្រឹត នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ចែករំលែកតាម៖