វិធានទី៦

វិធានទី៦

តើអ្វីទៅជាវិធានទី៦? តើវិធានទី៦បានជួយអ្វីខ្លះដល់យើងទាំងអស់គ្នា? ជាបន្ដសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖