មូលហេតុនាំឱ្យមានភាពផ្សេងគ្នា

មូលហេតុនាំឱ្យមានភាពផ្សេងគ្នា

តើអ្នកដែលឆ្ងល់ទេថា ហេតុអ្វីបានជាយើងម្នាក់ៗមានភាពផ្សេងគ្នា? ដើម្បីស្រាយចម្ងល់នេះ សូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖