មោទនភាពកើតមានមុនពេលធ្លាក់ខ្លួន

មោទនភាពកើតមានមុនពេលធ្លាក់ខ្លួន

មោទនភាពមាន២ប្រភេទ គឺបែបវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន។ នៅក្នុងវីដេអូនេះ លោក Christopher Lee នឹងលើកយកមោទនភាពបែបអវិជ្ជមានមកបកស្រាយ ដូច្នេះសូមស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅ។

ចែករំលែកតាម៖