ការជ្រះថ្លាក្នុងការបដិបត្តិសមាធិ

ការជ្រះថ្លាក្នុងការបដិបត្តិសមាធិ

តើការចម្រើនសមាធិផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? សូមស្ដាប់ព្រះមហាវិមលធម្ម សិរីសុវណ្ណោ ពិន សែម ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ទោ ឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយក និងជាសមាជិកថេរសភាសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖