ការបដិបត្តិសមាធិ

ការបដិបត្តិសមាធិ

សូមស្ដាប់បន្តអំពីការបដិបត្តិសមាធិ សម្ដែងដោយព្រះមហាវិមលធម្ម សិរីសុវណ្ណោ ពិន សែម ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ទោ ឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយក និងជាសមាជិកថេរសភាសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖