មិនអីទេ អ្នកអាចខឹងបាន​

មិនអីទេ អ្នកអាចខឹងបាន​

តើយើងពិតជាអាចខឹងបានមែនទេ? សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖