ចំណង់ចង់បានភ្លាមៗ

ចំណង់ចង់បានភ្លាមៗ

សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖