ខ្ញុំខុស អ្នកខុស

ខ្ញុំខុស អ្នកខុស

ហេតុអ្វីបានជា លោក Christopher Lee លើកឡើងថា ខ្ញុំខុស អ្នកខុស? ដូច្នេះ សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖