ការស្ថាបនាជីវិតតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា

ការស្ថាបនាជីវិតតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា

សូមស្ដាប់ថេរដីកាស្ដីពីវិធីស្ថាបនាជីវិតតាមមាគា៌ព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖