ចម្រើនសមាធិត្រូវតាំងចិត្តប្រកបដោយអង្គ៥

ចម្រើនសមាធិត្រូវតាំងចិត្តប្រកបដោយអង្គ៥

តើយើងត្រូវធ្វើចិត្តបែបណាដើម្បីចម្រើនសមាធិ? ស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖