ពាក្យបង្កប់ន័យ

ពាក្យបង្កប់ន័យ

តើពាក្យបង្កប់ន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ? ស្ដាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖