តើអ្វីទៅជាបទចម្រៀងរបស់អ្នក?

តើអ្វីទៅជាបទចម្រៀងរបស់អ្នក?

តើអ្វីទៅជាបទចម្រៀងរបស់អ្នក? តើបទនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេច? ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖