តើអ្វីទៅជា CyberSecurity?

តើអ្វីទៅជា CyberSecurity?

សូមស្ដាប់ការបកស្រាយទៅលើនិយមន័យនៃ Cyber Security របស់លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ ប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន និងលោក ប៉ាស្កាល លី ប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖