ក្ដីស្រឡាញ់គ្មានលក្ខខណ្ឌ

ក្ដីស្រឡាញ់គ្មានលក្ខខណ្ឌ

អ្វីទៅជាក្ដីស្រលាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ? ស្តាប់ការពន្យល់បកស្រាយរបស់លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ​និងជាអ្នក​ចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY។

ចែករំលែកតាម៖